نزدیکی انسان‌ها به حریم عاطفی حیوانات وحشی


اولگا بارانسوا عکاس روسی که با کمک همکارانش تصاویر زرق و برق دار و بسیار جالبی از ترکیب دنیای انسان ها و حیوانات را تولید می کنند.او از گرگ ها و روباه ها و یک خرس به نام استفان، عکس های خیره کننده فانتزی تهیه می کنند. نتایج نشان می دهد که طرفداران این حیوانات که اکثرا متولد و بزرگ شده در مسکو نیز هستند، در معرض این موجودات از سنین اولیه قرار گرفت وبا آنها انس گرفته ومهربان اند. او «اولگا بارانسوا» توضیح می دهد: “عشق من به افسانه ها به جهان جادویی من تبدیل شده است، جایی که فضای من در آن حکومت می کند،” هماهنگی که سعی می کنم در عکس هایم بگویم. ”

نزدیکی انسانها به حریم عاطفی حیوانات وحشیاختصاصی «تابناک باتو»؛ اولگا بارانسوا، عکاس روسی با کمک همکارانش، تصاویر دیدنی و بسیار جالبی از ترکیب دنیای انسان ها و حیوانات تولید می کنند؛ برای نمونه، او از گرگ ها و روباه ها و یک خرس به نام استفان، عکس های خیره کننده فانتزی می گیرد.

نتایج نشان می دهد، طرفداران این حیوانات که اکثرا اهل مسکو هستند، از کودکی با این حیوانات بوده و زندگی کرده و با آنها انس گرفته و مهربان اند.

اولگا بارانسوا توضیح می دهد: عشق من به افسانه ها به جهان جادویی من تبدیل شده است؛ جایی که فضای من در آن حکومت می کند و هماهنگی که سعی می کنم در عکس هایم آنها را به نمایش گذارم.