هنر از جنس مواد ارگانیک


کریستین مایر، طراح مبتنی بر کانکتیکات، به آفرینش هنری با استفاده از مواد ارگانیک می پردازد که از تکه های شکسته پوسته تخم مرغ و کراکر،گلبرگ گل، سنگریزه، و برگ تشکیل شده است.نهایت ظرافت و دقت را می توان در کارهای این هنرمند مشاهده کرد.

هنر از جنس مواد ارگانیک  اختصاصی «تابناک با تو»؛ کریستین مایر، طراح مبتنی بر کانکتیکات، به آفرینش هنری با استفاده از مواد ارگانیک می پردازد که از تکه های شکسته پوسته تخم مرغ و کراکر،گلبرگ گل، سنگریزه، و برگ تشکیل شده است.

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک

هنر از جنس مواد ارگانیک