چینی ها برای کیک هرم وابوالهول صف کشیدند!


استقبال چینی ها از کیک ابوالهول!

استقبال چینی ها از کیک ابوالهول!اختصاصی «تابناک با تو»؛ یک مرکز فروش در شهر لویانگ چین کیک بزرگی را با الهام از معماری یکی از اهرام سه گانه ی مصر تهیه کرده و در معرض دید مشتریان گذاشته است. این کیک پنج تُن وزن و ۴۰ طبقه دارد و به ۲۰ هزار قطعه تقسیم می شود. در کنار کیک اهرام یک کیک دیگر به تقلید از مجسمه ی ابوالهول قرار داده شده است. چند دختر چینی با میک آپ عهد فراعنه در کنار کیک ها به چشم می خورند.  عکس های منتشر شده چینی ها را در صف های طولانی برای دیدن و خریدن این کیک نشان می دهد.

استقبال چینی ها از کیک ابوالهول!

استقبال چینی ها از کیک ابوالهول!

استقبال چینی ها از کیک ابوالهول!

استقبال چینی ها از کیک ابوالهول!