تصاویر جدید از زندگی در کره ی شمالی به روایت اینستاگرام


تصاویر جدید از زندگی در کره ی شمالی به روایت اینستاگراماختصاصی «تابناک با تو»؛ شاید دیدن گوشه هایی از زندگی مردم در کره ی شمالی برای شما جالب باشد. این عکس ها آخرین تصاویر منتشر شده از کره ی شمالی است که در اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده اند.