Tag Archives: مینی

مینی شعر (۴۶۳)


برترین ها: شعر، نشانه یک
زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال
را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را
ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست
کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین
و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی
درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و
جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود
را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند
تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می
شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب
ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، در اختیار شما قرار دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای
پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم
بود.

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

مینی شعر (463) 

 

گردآوری و طراحی: بهنام رائین  


مینی شعر (۴۶۴)


برترین ها: شعر، نشانه یک
زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال
را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را
ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست
کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین
و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی
درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و
جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود
را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند
تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می
شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب
ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، در اختیار شما قرار دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای
پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم
بود.

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

مینی شعر (464) 

 

گردآوری و طراحی: بهنام رائین

 


مینی شعر (۴۶۵)


برترین ها: شعر، نشانه یک
زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال
را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را
ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست
کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین
و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی
درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و
جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود
را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند
تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می
شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب
ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، در اختیار شما قرار دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای
پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم
بود.

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

مینی شعر (265) 

 

گردآوری و طراحی: بهنام رائین

 


مینی شعر (۴۶۶)


برترین ها: شعر، نشانه یک
زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال
را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را
ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست
کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین
و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی
درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و
جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود
را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند
تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می
شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب
ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، در اختیار شما قرار دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای
پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم
بود.

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

مینی شعر (266) 

 

گردآوری و طراحی: بهنام رائین 


مینی شعر (۴۶۷)


برترین ها: شعر، نشانه یک
زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال
را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را
ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست
کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین
و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی
درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و
جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود
را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند
تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می
شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب
ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، در اختیار شما قرار دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای
پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم
بود.

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

مینی شعر (267) 

 

گردآوری و طراحی: بهنام رائین  


مینی شعر (۴۶۸)


برترین ها: شعر، نشانه یک
زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال
را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را
ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست
کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین
و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی
درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و
جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود
را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند
تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می
شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب
ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، در اختیار شما قرار دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای
پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم
بود.

 

 

 جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار (فاضل نظری)

مینی شعر (268) 

 

هرکه را دوست شدم دشمن جان گشت مرا (محمد تقی بهار)

مینی شعر (268) 

 

از چه با من نشوی يار چه مي‌پرهيزی (وحشی بافقی)

مینی شعر (268) 
 

مدتي هست که حيرانم و تدبيري نيست / عاشق بي سر و سامانم و تدبيري نيست. (وحشی بافقی)

مینی شعر (268)

 

چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی/ چراغ خلوت اين عاشق کهن باشی (هوشنگ ابتهاج)

مینی شعر (268) 

 

هم از سکوت گريزان، هم از صدا بيزار / چنين چرا دلتنگم؟ چنين چرا بيزار (فاضل نظری)

مینی شعر (268) 

 

من اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باش / هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. (حافظ)

مینی شعر (268) 
 

طعنه بر ما مزن ای دوست که خود معترفيم / دف زنان بر سر بازار به رسوايی خويش (خیام)

مینی شعر (268) 

 

مرا به هيچ بدادی و من هنوز بر آنم / که از وجود تو مويی به عالمی نفروشم (سعدی)

مینی شعر (268) 

 

مرا ببر آنجا که بودنت تمام نميشود (مریم قهرمانلو)

مینی شعر (268) 
 

بی گفت و ناله عالم اسرار ما تویی (مولانا)

مینی شعر (268) 

 

 غیر رویت هرچه بینم نور چشمم کم شود (مولانا)

مینی شعر (268) 

 

پاییز هم گذشت و به جز حسرتش نماند مثل خودت که رفتی… ( امید صباغ نـــو)

مینی شعر (268) 

 

به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام / دل تو را می طلبد دیده تو را می جوید (صائب تبریزی)

مینی شعر (268) 

 

با خویشتنم خوش است، زین پس من و من (مولانا)

مینی شعر (268)

 

گردآوری و طراحی: بهنام رائین


مینی شعر (۴۶۹)


برترین ها – گردآوری و طراحی از بهنام رائین: شعر، نشانه یک
زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال
را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را
ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست
کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین
و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی
درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و
جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود
را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند
تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می
شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب
ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، در اختیار شما قرار دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای
پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم
بود.

 

همچنین شما می توانید اشعار شاعر محبوب خود را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید.

 

***

 

 

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
وین یکدم عمر را غنیمت شمریم
فردا که ازین دیر فنا درگذریم
با هفت هزار سالگان سر بسریم 

مینی شعر (269) 
 

تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمان کارها دشوار نیست. (مولانا)

 

مینی شعر (269) 
 

بوی نمناک هزاران خاطره خاک باران خورده ای دارد دلم. (سلمان پاک نظر)

 

مینی شعر (269) 
 

ای بغض فرو خفته مرا مرد نگه دار
تا دست خداحافظی ‌اش را بفشارم… (فاضل نظری)

 

مینی شعر (269) 
 

آفتاب از کجا درآمده است، این که حوّا هوای آدم کرد؟
با وجودت اتاق سرد و عبوس، کمی از سردیِ خودش کم کرد.

 (امید صباغ نو)

 

مینی شعر (269) 

 

در من بدمی من زنده شوم
یک جان چه بود صد جان منی

 

مینی شعر (269) 
 

دلگیر نیستم که دل از دست داده‌ام
دلجویی حبیب به صد دل برابرست

(صائب تبریزی)

 

مینی شعر (269) 
 

کجا در بزم او جای چو من دیوانه‌ای باشد
مقام همچو من دیوانه ای ، ویرانه‌ای باشد

(وحشی بافقی)

 

مینی شعر (269) 
 

به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد!

(کیوان شاه بداغی)

 

مینی شعر (269) 

 
انگار که یک کوه ، سفر کرده از این دشت
آنقدر که خالی شده ، بعد از تو جهانم …

 

مینی شعر (269) 

اگر این داغ جگرسوز که بر جان من است
بر دل کوه نهی سنگ به آواز آید

 

مینی شعر (269) 

 

از تو دور شدم
مثل ابر از دریا
اما هر جا رفتم باریدم.

 

مینی شعر (269)

مـن در ایـن خلـوت خـاموش سکـوت
اگر از یاد تو یادی نکنم … می شکنم …

 

مینی شعر (269) 

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را

 

مینی شعر (269) 

 

شب های مه گرفته ی مرداب بخت من

ای ماه! جای رقص درخشنده ی تو نیست

 

مینی شعر (269)


مینی شعر (۴۷۰)


برترین ها – گردآوری و طراحی از بهنام رائین: شعر، نشانه یک
زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال
را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را
ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست
کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین
و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی
درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و
جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود
را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند
تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می
شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب
ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، در اختیار شما قرار دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای
پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم
بود.

 

همچنین شما می توانید اشعار شاعر محبوب خود را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید.

 

***

چه رفتن ها که می ارزد،به بودنهای پوشالی

مینی شعر (270) 

 

با چراغی همه جا گشتم وگشتم در شهر
هیچ کس هیچ کس اینجا به تو مانند نشد 

 

مینی شعر (270) 

 

به جز تو قلب خودم را به هیچ کس نسپردم
توهم غمی به جهانم اضافه کردی و رفتی

 

مینی شعر (270) 

 

سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات

 

مینی شعر (270) 

 

هر که خود داند و خدای دلش
که چه دردی ست ، در کجای دلش 

 

مینی شعر (270) 

 

یک نفر آدمم و چند نفر غمگینم

مینی شعر (270) 

 

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور 

(حافظ شیرازی)  

 

مینی شعر (270) 

 

دست به بند می‌دهم گر تو اسیر می‌بری

 

مینی شعر (270) 

 

دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت

 

مینی شعر (270) 

 

خویشتن را آدمی ارزان فروخت

 

مینی شعر (270) 

 

تو خوب مطلقی، من خوب‌ها را با تو می‌سنجم

 

مینی شعر (270) 

 

شاید از من دل برید اما فراموشم نکرد
زندگی جز شاید و اما چه دارد با خودش؟ 

(محمد حسن جمشیدی)

 

مینی شعر (270) 

 

ببخش باران! تو هی میباری وما هی شسته نمی شویم… 

 

مینی شعر (270) 

 

امشب اندوه تو بیش از همه شب شد یارم
وای از این حال پریشان که من امشب دارم 

(مهدی اخوان ثالث)

 

مینی شعر (270) 

 

تو اگر باشی جمعه یادش میرود دلگیر باشد

(المیرا دهنوی)

 

مینی شعر (270) 


مینی شعر (۴۷۱)


برترین ها – گردآوری و طراحی از بهنام رائین: شعر، نشانه یک
زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال
را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را
ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست
کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین
و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی
درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و
جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود
را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند
تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می
شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب
ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، در اختیار شما قرار دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای
پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم
بود.

 

همچنین شما می توانید اشعار شاعر محبوب خود را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید.

 

***

عالم اگر برهم رود عشق تو را بادا بقا
(مولانا)

مینی شعر (471)

گر بسوزیم بند بند چو شمع     دمی از سوختن ملالم نیست
(عطار نیشابوری)

مینی شعر (471) 

زندگی را با عشق نوش جان بايد كرد
(سهراب سپهری) 

 

مینی شعر (471) 

 
اندر دل من درون و بیرون همه او است
(مولانا) 

 

مینی شعر (471) 

گویند بر رخت اثر سالک است و من
گویم خدا به حسن تو اعجاز کرده است

 (محمد ابراهیم باستانی پاریزی)

 

مینی شعر (471) 

 

ما نباشیم که باشد که جفای تو کِشد؟

 

مینی شعر (471) 

 

‌‌‌در نزن، رفته ام از خویش، کسی منزل نیست

(صنم نافع)  

 

مینی شعر (471) 

 

کجا می‌رود این فانوس،
این فانوس دریاپرست پر عطش مست؟

(سهراب سپهری)

مینی شعر (471) 

 
مادرم گفت که عاشق نشوی، گفتم
چشم
چـشم های تو مرا بی خبر از “چشمم” کرد

(محمد مهدی شفیعی)

 

مینی شعر (471) 

 
اگر خیال تماشاست در سرت، بشتاب
که آبشارم و افتادنم تماشایی ست

 

مینی شعر (471) 

 

خواهم از تو، در تو آورم پناه

(فروغ فرخزاد)

 

مینی شعر (471) 

 

گفتمش باید بَری نامم زیاد

گفت آری می برم نامت زِ یاد

(فرصت شیرازی)

 

مینی شعر (471) 

 

آسمان فرصت پرواز بلند است ولی،
قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی…

(فریدون مشیری)

 

مینی شعر (471) 


مینی شعر (۴۸۳)


برترین ها – گردآوری و طراحی از بهنام رائین: شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، در اختیار شما قرار دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم بود.

 

همچنین شما می توانید اشعار شاعر محبوب خود را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید.

 

***

 

فغان کز دست شد کارم ز هجر و کار سازان را
ز ضعف طالعم هر روز کاری در میان افتد
(وحشی بافقی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

من خسته چون ندارم، نفسی قرار بی‌تو
به کدام دل صبوری، کنم ای نگار بی‌تو
(سعدی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

من آن نیم که به تیغ از تو روی برتابم
جفای دوست، کمند محبت است و ارادت
(سلمان ساوجی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

در بياباني كه ما راه طلب گم كرده‌ايم
كرم شبتابی اگر در جلوه آيد كوكب است
(بیدل دهلوی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

یوسف گم گشته‌ی ما زیر بند زلف توست
گه گهی ما را خبر زان زلف خم در خم فرست
(خاقانی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

آدمیزاده اگر بی ادب است انسان نیست
فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است
(سعدی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی
منم آن سوسن وحشی که به ویرانه دمید
(رهی معیری)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

مثل نوری كه به سوی ابديت جاری ست
قصه ای با تو شد آغاز كه پایان نگرفت
(فاضل نظری)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

ترسم از ضعف پریدن ز قفس نتوانم
گر که صیاد زمانی کند آزاد مرا
(عماد خراسانی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

شوق می‌گوید که آسان نیست بی او زیستن
صبر می‌گوید که باکی نیست گو دشوار باش
(وحشی بافقی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

از بس‌كه وعده می‌كنی و می‌كنی خلاف
امروز در وصالم و باور نمي‌كنم
(رضایی کاشانی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

برگ زردی با سماجت شاخه را چسبیده بود
دستهای خویش و دامان توام آمد بیاد
(سهیل محمودی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

وسعت عشق همین تنگ بغل کردن هاست.
(میثم رفیعی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

امن و آهسته خون ببار بر من همچون ابر بهار
رد پای اشک مه رویان بر سنگ قبر نمی ماند
(فرشاد رستمی)

 

مینی شعر (۴۸۳)

 

شعرم گر به فردایی به گوشت رسید می دانی
نامه ی سرباز به معشوق هرگز لنگ تمبر نمی ماند
(فرشاد رستمی)

 

مینی شعر (۴۸۳)


1 2 3