کفسابی یا پولیش کف دقیقا چیست و چه کاربردی دارد؟ - کاروان های غدیر

کفسابی یا پولیش کف دقیقا چیست و چه کاربردی دارد؟